Vår profil

Sedsvoll skole

Elevens opphold på Sedsvoll har vanligvis en varighet på 5-12 uker. Elevene får sin undervisning i grupper på maks 12 elever. Det blir undervist etter fast timeplan. Undervisningen blir tilrettelagt for den enkelte elev.

I fritida tilbys organiserte fritidsaktiviteter. I en viss utstrekning velger elevene hvilke aktiviteter de vil delta i fra dag til dag. Aktivitetene ledes av miljøterapeuter, og elevene får oppfølging av voksne etter behov og i forhold til hva som er praktisk mulig og riktig. Fritida legges opp med tanke på at elevene skal få trening i sosialt samvær med unge og voksne og læres til å ta ansvar for egne handlinger.

En ansvarsgruppe bestående av kontaktlærer, miljøterapeut og en fra ledelsen, er sammen med eleven selv, ansvarlig for opplegg og vurderinger under oppholdet.

Sedsvoll skoles virksomhet i dag er hjemlet i Opplæringsloven §5-1 og politiske vedtak i Oslo bystyre. Sedsvoll skole gir et tilbud til enhver elev i de kommunale Osloskolene for 8.-10. klasse som har sosiale/emosjonelle vansker. Elevenes vansker er ofte av en karakter som gjør at de har stort skolefravær og/eller at de opplever skolehverdagen sosialt og/eller faglig vanskelig.  

Skolen skal gi korttidsopphold som p.t. er definert til 5-12 uker. Oppgavene det skal jobbes med rundt den enkelte elev klargjøres i forundersøkelsene og på inntaksmøtet. Nettverksmodellen forutsetter at eventuelle justeringer blir avtalt underveis i oppholdet. Eksempler på målsettinger for elever kan være å motivere for skolegang, øve seg på å forholde seg til grenser, få ro i en akutt vanskelig situasjon på skole, hjemme eller i fritida og få en helhetlig utredning (pedagogisk og sosialt) med tanke på videre tiltak.

Det forventes også at vi bidrar faglig i samarbeidet med nærskole, foresatte og øvrig hjelpeapparat. Dette gjøres ved jevnlig kontakt pr. telefon/e-post, avtalte møter og avsluttende rapport. Arbeidet med elevene foregår i en tydelig, omsorgsfull og grensesettende sammenheng.