Strategisk plan

Sedsvoll skole skal utnytte de spesielle rammene heldøgnstilbudet har til å gi elever med sosiale og emosjonelle vansker, med vekt på de som har et svært høyt skolefravær, en mulighet til å komme tilbake og fullføre og bestå grunnskolen. Sedsvoll skole får en økende mengde henvendelser vedrørende elever som av ulike årsaker ikke deltar i nærskolenes skoletilbud. Et fellestrekk for elevene er ofte at de opplever usikkerhet/utrygghet i undervisningssituasjonen og det sosiale fellesskapet og at de har en manglende mestringsopplevelse og tro på seg selv som skoleelever.

Vi ønsker å styrke tilbudet vårt ved å legge vekt på følgende punkter i 2020
• Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
o Samle og aktivere planer og prosedyrer rundt 9A jobbing
o Få en bedre prosedyre og rutine i inntaksprosessen

• Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
o Mer fokus på læring, progresjon i læring uten tallkarakter
o Fokus på læringsstrategier
o Hvordan sette sammen læringsgrupper med best potensial for læring sammen
o Den pedagogiske rapporten fra Sedsvoll skole må utvikles til å bli et verktøy til videre opplæring for nærskolen

I det strategiske arbeidet ved skolen fremheves det at læring og skoleoppmøte er to av de viktige områdene skolen arbeider med. Som elev på Sedsvoll skole skal man oppleve læring og lysten til å gå på skole. I denne sammenheng fremhever skolen at aktivitet og helse er viktige aspekter og da spesielt aktiviteter utendørs. Det strategiske arbeidet legger derfor opp til øving og kompetanseheving av de ansatte innen dette området.