Innsøking

Elever/foresatte må ta kontakt med sin nærskole for informasjon om innsøking til Sedsvoll skole.

Hvordan man søker til et korttidstilbud på en spesialskole i Osloskolen ligger beskrevet på etaten sitt intranett Tavla, under spesialundervisning. Her ligger det også link til søknadsskjema.

 

I tillegg til prosedyren beskrevet her må nærskolen ta kontakt med Sedsvoll skole for å avklare om den aktuelle eleven er i målgruppen, gjøre avtale om et uforpliktende besøk og høre om det er plass før en søknad sendes.